16/06/2024
нота.мк

Правила за превземање содржини

Димитар Мицев
нота

Нашите содржини се слободни за споделување под следните услови:

  • Може да ги споделувате, копирате или реобјавувате сите наши содржини сѐ додека не ги употребувате за создавање на погрешни или лажни информации или пак за комерцијални цели.
  • При споделување, копирање или реобјавување мора да се наведе авторот на содржината и со хиперлинк до соодветната содржина и наведено дека е превземено од nota.mk
  • Строго се забранува менување на оригиналот, мешање или вадење од контекст со заклучоци од оригиналот
  • Поддржуваме преводи и реобјави и препорачуваме претходна најава на aktuelna.nota@gmail.com

nota.mk ја поддржува саморегулацијата и СЕММ, ги почитуваме професионалните/етичките стандарди, Кодексот на новинарите и Принципите на Меѓународната федерација на новинарите.

семм